celebrate this malleable reality
     #Simon Peplow #art